Great Pashtoons


 

Ahmad Shah Durani

Mirwais Khan

Emperor Timore Shah

King Shah Zaman

Amir Abdul Rahman Khan

Wazir Akber Khan

 

 

 

King Amanullah Khan

King Nader Khan

King Zahir Shah

President Daud Khan

       

Khushal Khan Khatak

Shair Shah Soori

Shah Mohmood Hotakay